Parki narodowe w Polsce

Parki narodowe w Polsce

“Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.”

W Polsce istnieją 23 parki narodowe, obejmujące obszar 3145 km?, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju.

Rozważa się utworzenie dalszych parków narodowych, mogą to być:

* Jurajski Park Narodowy (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska)

* Mazurski Park Narodowy (okolice jeziora Śniardwy)

* Turnicki Park Narodowy (przedgórze Bieszczadów)

Powierzchnia parku narodowego podzielona jest na obszary różniące się zastosowanie odrębnych metod ochrony przyrody. Wyróżnia się obszar ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej. Na obszarach graniczących z parkiem wyznacza się otulinę parku narodowego. W otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych, nie podlegająca włączeniu do obwodów łowieckich. Teren parków narodowych udostępniony jest do zwiedzania, lecz ruch turystyczny może się tu odbywać wyłącznie w wyznaczonych obszarach, szlakach, drogach, ścieżkach.

Parki narodowe finansowane są z budżetu centralnego. Zarządzają nimi dyrektorzy, a organem doradczym jest Rada Parku. Do 1 maja 2004 parki były nadzorowane przez Krajowy Zarząd Parków Narodowych, obecnie jego obowiązki przejęło Ministerstwo Środowiska.

W polskich parkach narodowych prowadzone są liczne programy badawcze. Parki odgrywają istotną rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Na terenie parków narodowych możliwe jest zwiedzanie oraz turystyka i udostępniają one dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Wiele z nich posiada specjalnie przygotowane szlaki i centra dydaktyczne oraz muzea przyrodnicze.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#turnicki pARK NARODOWY 2011#parki krajobrazowe w polsce 2011#programy czynnej ochrony roślin i zwierząt w polsce#parki narodowe 2011

Authors
Top