Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe ? polityczne, gospodarcze i kulturalne relacje zachodzące między narodami zorganizowanymi w państwa. Uczestnikami stosunków międzynarodowych mogą być również organizacje międzynarodowe i

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe ? polityczne, gospodarcze i kulturalne relacje zachodzące między narodami zorganizowanymi w państwa. Uczestnikami stosunków międzynarodowych mogą być również organizacje międzynarodowe i quasi-państwa (np. Autonomia Palestyńska). Wyróżnia się stosunki międzynarodowe dwustronne (bilateralne) i wielostronne (multilateralne). Za początek nowożytnych stosunków międzynarodowych uznaje się pokój westfalski (1648).

Stosunki międzynarodowe są również uniwersyteckim kierunkiem studiów. W Polsce naukowymi badaniami tej dziedziny zajmuje się m.in. Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych działający od 1947 r., Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych w Wielkiej Brytanii.

Stosunki międzynarodowe (ang. international relations) jest to wielopłaszczyznowy i wieloaspektowy układ stosunków między ludźmi oraz nauka zajmująca się badaniami tej dziedziny. Obejmują one stosunki nie tylko między narodami, ale również między innymi uczestnikami ? zarówno tymi, którzy są podmiotami prawa międzynarodowego, jak i tymi, którzy są tej podmiotowości nie mają. Są to w pierwszym rzędzie pństwa i organizacje międzynarodowe (rządowe i pozarządowe). W kręgu uczestników stosunków międzynarodowych (poza państwami i organizacjami międzynarodowymi) znajdują się także inne strony stosunków międzynarodowych:

* ruchy polityczne o charakterze międzynarodowym,

* korporacje wielonarodowe,

* Kościół i ruchy religijne,

* zawodowe organizacje międzynarodowe,

* narody,

* grupy ludzi,

* niekiedy jednostki fizyczne.

Stosunki miedzynarodowe wykraczają daleko poza zakres oficjalnych stosunków politycznych między państwami oraz innymi uczestnikami i obejmują także kontakty gospodarcze, finansowe, kulturalne, naukowe itd. Obejmują (odmiennie od stosunków wewnętrznych) znacznie szerszy układ zjawisk i procesów. Brak w nich hierarchicznego systemu zorganizowania, zarządzania, kierowania i kontroli. Stosunki międzynarodowe są utrzymywane przez niezależne od siebie podmioty, w tym suwerenne państwa tworzące system heterogenicznych (niejednolitych) uczestników. Występuje tutaj wielość równorzędnych władz (poliarchia) oraz policentryzm (wieloośrodkowość) suwerennych jednostek i tworzonych przez nie struktur organizacyjnych. Brak jest scentralizowanej władzy, a funkcjonowanie formalnie równych uczestników stosunków międzynarodowych wyklucza istnienie nadrzędnej władzy państwowej. Stosunki międzynarodowe zachowują ciągłość rozwoju, ulegają intensyfikacji i obejmują swoim zasięgiem coraz wiecej dziedzin życia społecznego.

Stosunki międzynarodowe przez wiele stuleci utożsamiane były ze stosunkami między państwami. Ich geneza sięga przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych, kiedy powstawały państwa narodowe. Stosunki międzynarodowe stały się pojęciem określającym relacje między narodami zorganizowanymi w państwa. Współcześnie grupa uczestników stosunków międzynarodowych jest liczniejsza niż grupa podmiotów prawa międzynarodowego. Jest to uwarunkowane charakterem stosunków, zasięgiem wydarzeń oraz różnorodnością sił kreujących te stosunki.

Termin stosunki międzynarodowe oznacza również naukę zajmującą się wszystkimi zjawiskami i procesami związanymi z międzynarodową sferą stosunków międzynarodowych. Problemami z zakresu stosunków międzynarodowych zajmowano się już przed wiekami, jednak jako dyscyplina badawcza ukształtowały się one po I wojnie światowej i rozwinęły po II wojnie światowej. Zakres nauki o stosunkach międzynarodowych wytyczony jest za pomocą kilku metod:

* określanie relacji między tą nauką a innymi naukami społecznymi,

* określanie podmiotów stosunków międzynarodowych,

* wyliczanie rodzajów stosunków międzynarodowych (polityczne, gospodarcze, wojskowe),

* wskazywanie na wymiar stosunków międzynarodowych (czasowy, przestrzenny, ustrojowy).

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#podmioty międzynarodowych stosunków politycznych#podmioty stosunków międzynarodowych

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy